Close
Thoát

Đây là cuốn sách mình thấy rất hay về Optimization website mà mình muốn chia sẻ với các bạn.

Nội dung cuốn sách như sau :

Part I. Search Engine Marketing Optimization
1. Natural Search Engine Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
The Benefits of SEO 5
Core SEO Techniques 7
Ten Steps to Higher Search Engine Rankings 11
Summary 41
2. SEO Case Study: PhillyDentistry.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Original Site 44
First Redesign: Mid-2004 47
Second Redesign: Late 2007 50
Summary 54
3. Pay-per-Click Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Pay-per-Click Basics and Definitions 56
Google, Yahoo!, Microsoft, and Everybody Else 58
Goal Setting, Measurement, Analytics Support, and Closing the Loop 62
Keyword Discovery, Selection, and Analysis 66
Organizing and Optimizing Ad Groups 71
Optimizing Pay-per-Click Ads 74
Optimizing Landing Pages 81
Optimizing Bids 86

Other Pay-per-Click Issues 95
Summary 100

4. PPC Case Study: BodyGlove.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Body Glove PPC Optimization 103
Summary 110
5. Conversion Rate Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
The Benefits of CRO 111
Best Practices for CRO 112
Top 10 Factors to Maximize Conversion Rates 118
Staging Your CRO Campaign 127
Summary 145
Part II. Web Performance Optimization
6. Web Page Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Common Web Page Problems 156
How to Optimize Your Web Page Speed 160
Summary 185
7. CSS Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Build on a CSS Architecture 186
Top 10 Tips for Optimizing CSS 189
Summary 214
8. Ajax Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Common Problems with Ajax 217
Ajax: New and Improved JavaScript Communications 218
Proper Application of Ajax 218
Rolling Your Own Ajax Solution 222
Relying on Ajax Libraries 226
JavaScript Optimization 230
Minimizing HTTP Requests 243
Choosing Data Formats Wisely 245
Addressing the Caching Quandary of Ajax 248
Addressing Network Robustness 250
Understanding the Ajax Architecture Effect 254
Summary 256

9. Advanced Web Performance Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Server-Side Optimization Techniques 257
Client-Side Performance Techniques 282
Summary 296
10. Website Optimization Metrics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Website Success Metrics 298
Types of Web Analytics Software 302
Search Engine Marketing Metrics 310
Web Performance Metrics 323
Summary 347

Các bạn có thể Tải về Tại Đây để học và Tham khảo áp dụng các kỹ thuật trên khi lập trình và phát triển website cho công việc và website của các bạn.

Bình Luận Facebook

Rời khỏi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Go top